Tarief

De prijzen per 1 januari 2024 zijn:

                                       eerste behandeling:             € 78,-
                                      vervolgbehandeling:             € 68,-
kinderen:                         eerste behandeling:            € 50,-
                                      vervolgbehandeling:            
 € 40,-

Een behandeling duurt ongeveer 45 tot 60 minten,
bij kinderen zo'n 30 min.

 

Als u verhinderd bent, meld dit dan tenminste 24 uur van tevoren.
Zo voorkomt u dat het consult in rekening wordt gebracht.

 

Verzekering

Als therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging Zhong
Tevens ben ik lid van de koepelorganisatie KAB,
wat naast een waarborg voor kwaliteit, inhoudt dat de behandelingen meestal 
kunnen worden vergoed door uw zorgverzekeraar, afhankelijk van uw polisvoorwaarden. 
Zij vallen niet onder uw eigen risico.

Raadpleeg uw verzekeraar voor meer informatie.

Voor het vergelijken van vergoedingen voor acupunctuur bij de verschillende verzekeraars klik hier.                                            

                                             

 

 

Privacy beleid

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelend therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;

  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 

Uw behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

  • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiele administratie, zodat de behandelend therapeut of zijn administrateur een factuur kan opstellen

Als de behandelend therapeut om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal deze u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

  • Uw naam, adres en woonplaats 
  • Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • Consult: Consult Acupunctuur 24104

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachtenregeling
Mocht u klachten hebben dan verzoek ik u dit met mij te bespreken, aangezien onvrede en klachten voor kunnen komen uit gebrekkige communicatie. Als dit contact niet het gewenste resultaat heeft of als u om een of andere reden niet met mij wilt spreken, kunt u contact opnemen met de De Koepel (KAB), postbus 2122, 6020 AC Budel, telefoon: 0495499585, Mail:kab@kab-klachten.nlInfo: www.kab-klachten.nl

Vragen

Als u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met me op!

Contactgegevens

Du Qi Acupunctuur Breda

KvK: 55506356

Zhongregistratienummer: 1803810121285

H.A. Van Hoek
Gastakker 284
4817 XH Breda
info@du-qi.nl
06-16655953

Disclaimer

De AVG is een uitgebreide en gecompliceerde wetstekst. Deze Privacy verklaring AVG is gebasseerd op diverse bronnen, w.o. De uitleg van de Autoriteit Persoonsgegevens, die van de kamer van Koophandel en de Zhong. Ik kan niet garanderen dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is. Leidend blijft de officiele wettekst AVG. Mei 2018